Image

Какво правим?

Maquett провежда тестове за ползваемост с фокус групи и експертен UX/UI анализ на дигитални продукти (уеб сайтове, уеб базирани системи, мобилни апликации, IoT интерфейси).

Основната ни цел е оптимизирането на потребителските пътеки и отстраняването на UX/UI дефекти в дигиталните продукти. По този начин се постига по-добрата им работа във функционален и естетически аспект, а оттам доволни и лоялни потребители

Защо Maquett?

Защо Maquett?

Пестим разходи

Отстраняването на проблем е 10 пъти по-евтино на етап “Дизайн”, отколкото на етап “Разработка” и 100 пъти по-евтино, отколкото отстраняването му от готов дигитален продукт*

Тестовете за ползваемост валидират емпирично решенията взети на бизнес и дизайн ниво, с което оптимизират и защитават направената инвестиция

Защо Maquett?

Пестим време

Над 85% от проблемите, свързани с UX (потребителско изживяване) могат да бъдат открити при тест за ползваемост*.

Именно откриването им навреме помага за по-бързото и безпроблемно реализиране на дигиталния продукт на пазара.

Element

Защо Maquett?

Работим с реални данни

Модерираните потребителски тестове, които провеждаме, са най-добрият метод за получаване на качествени и валидирани данни при изследване за ползваемост. Те ясно показват дали потребителите на даден продукт извършват дейността, за която го ползват ефективно. Измерват се количествени /емпирични/ и качествени /естетически/ показатели .

Базираме изводите и препоръките си на реални данни от истински потребители, а не на предположения

Element

Защо Maquett?

Даваме конкретни препоръки

След провеждане на теста, нашите експерти с дългогодишен опит в UX/UI проблематиката, изготвят подробен доклад, включващ конкретни препоръки за подобряване на потребителското изживяване и поставените KPI. Тези препоръки могат да бъдат внедрени веднага.

Услуги

Element
element element

Малък тест за ползваемост

Модериран тест с прототип или работещ дигитален продукт и с участие на 5 респондента*. Идентифицира до 85% от проблемите. Изключително подходящ за стандартни дигитални продукти, без прекалено голяма вариативност в таргет групата, както и за проверка на вече изследвани и променени функционалности.

Предимства:

 • Оптимизирано време и бюджет за провеждане
 • Много добър процент на идентификация на проблеми, свързани с ползваемост
 • Предложенията за адресиране на проблемите са приложими веднага
element element element

Стандартен тест за ползваемост

Тест на съществуващ дигитален продукт или прототип с 8 респондента. Идентифицира над 85% от проблемите. Всяка онлайн модерирана сесия е с времетраене до 1 час. Подходящ за по-сложни дигитални продукти и идентифициране на комплексни проблеми.

Предимства:

 • Възможност за по-задълбочен анализ на взаимодействието на потребителите с дадения продукт
 • Може да се комбинира с допълнителен последващ тест за анализ на представянето на въведени промени в продукта
element element element

Разширен тест за ползваемост

Тест на съществуващ дигитален продукт или прототип с до 30 респондента. Тази услуга позволява тестването на обширни интерфейси, чието предназначение е за ползване от по-широки демографски групи.

Предимства:

 • Подходящ за тестване на сложни UX/UI казуси, с цел максимално обхващане на потребителските групи
 • Дава подробна информация за обратната връзка на потребителите по демографски групи
 • Може да се комбинира с допълнителен последващ тест за анализ на въведени промени в дизайна
Element
element element element

Сравнителен анализ

Сравнение на резултатите от тест за ползваемост на дигитален продукт с този на конкурент. В рамките на теста, респондентите изпълняват реални и идентични задачи на уебсайт, мобилно приложение, софтуер или техен прототип и съответно на такъв на конкуренти. Това позволява да се направи сравнение между представянето на потребителските пътеки и да се изведат конкретни изводи.

Предимства:

 • Директна сравнимост на резултатите от даден продукт с този на конкурента
 • Възможност за по-лесно идентифициране на силни/слаби страни на дигиталния продукт спрямо еталон и/или конкурент
 • Предложенията за адресиране на проблемите са практични и приложими веднага
Logo
element element element

Фокусиран последващ тест

Позволява верифициране на имплементирани решения, взети след тест или анализ на дигитален продукт. Обикновено в теста участват 5 респондента и се провежда конкретно върху един или няколко потребителски пътеки и/или UX/UI казуса.

Предимства:

 • Отличен начин да се валидира как по-комплексни имплементирани промени в даден интерфейс се представят в реална среда
 • Дава много бързи резултати, защото обикновено се тестват малък брой казуси, които вече са били обработени веднъж
element

Експертен анализ

Конкретен дигитален продукт се разглежда и анализира от експерт на Maquett, притежаващ богат опит при решаване на UX/UI проблеми. Изготвя се доклад с идентифицирани проблеми, както и предложения за решаването им. Експертният анализ е евристично изследване и не включва интервюта с респонденти

Предимства:

 • Значително по-бърз и евтин от модерирания тест за ползваемост с респонденти.
 • Много подходходящ при решаване на типизирани проблеми
 • Предложенията за адресиране на проблемите са практични и приложими веднага

Често задавани въпроси

Logo

Какви са стъпките за тестване?

 • Стъпка 1: Дефинират се ключовите потребителски пътеки, които да бъдат включени в теста, и ги превръщаме в задачи, които респондентите да изпълнят.
 • Стъпка 2: Идентифицират се демографските групи отговарящи на потребителските персони. Избираме ключовите демографски характеристики, които да бъдат използвани като критерии за разрез на данните при анализа. Намираме респондените от нашата база данни с хора.
 • Стъпка 3: Чрез вътрешен тест верифицираме тестовите задачи и проверяваме дали продължителността на теста не надхвърля препоръчителните 60 минути.
 • Стъпка 4: Организираме интервютата с респондентите и ги провеждаме. При необходимост заменяме участници. Проверяваме качеството на записите, които ще се използват за анализа .
 • Стъпка 5: Сваляме количествените и качествените данни от записите и правим анализ.
 • Стъпка 6: Подготвяме препоръки, на база индентифицираните проблеми, и ги описваме в доклад, заедно с всички качествени и количествени данни които сме събрали.
Logo

Какво представляват модерираните тестове?

 • Тестът се провежда с прототип, бета версия или реален продукт
 • Тестът се провежда с респонденти, които са избрани на критерии заложени при определяне на целевата аудиторията
 • В общия случай, тестът се провежда онлайн, освен ако естеството на продукта не изисква физическо присъствие при работа с продукта. Целта е респондентът да бъде поставен в условия, които са максимално близки до реалните и така да се избегнат “социалножелателни” отговори
 • Тестът извлича качествена и количествена информация. Количествената информация е в метричен вид и касае критерии които могат да бъдат измерени например: успеваемост, време за изпълнение, коефицент на грешка и др. Качествената информация извлича естетически и емоционални данни например: удовлетвореност, склонност за препоръка, харесване и др.
Logo

Какво представлява прототипът?

 • Прототипът е версия на продукта, която максимално се доближава до реалния му вид и създава пълноценно преживяване в ползващия го
 • Изготвя се с реално съдържание: продукти, тяхното описание, цени и т.н.
 • Прототипът позволява тестването на различните потребителски пътеки, които са функционални, доколкото това е възможно, на етап преди продуктът да бъде пуснат с реална среда.
Logo

Какво получавам след края на теста?

 • Доклад с обем около 60-120 страници (в зависимост от типа и сложността на теста)
 • Типичният доклад съдържа следните секции: Резюме, Препоръки, Анализ на количествените показатели, Методология и Приложения
 • В зависимост от броя тествани пътеки, сложността им и броя допуснати грешки при изпълнението на задачите, секция “Препоръки” ще съдържа между 10 и 80 конкретни предложения за подобрения
 • Докладът се презентира и обсъжда с клиента за да сме сигурни, че всички данни и препоръки са ясни и разбрани
 • При желание Maquett съдейства за имплементиране на препоръките използвайки собствени ресурси, или препоръчвайки някой от партньорите си за по-специфичните дейности
Logo

Някои от показателите които измерваме

Матрица за Трудност спрямо Успеваемост

и време за изпълнение на задача (размер на ръга)

Image
Element

Успеваемост

Средна успеваемост за задача е способността на участниците в теста да завършат дадената задача успешно. Коефициентът се измерва в проценти, където 0% е отказал се от задачата или не е успял да я изпълни, а 100% е изпълнил задачата според очакванията.

Image
Logo

Време за изпълнение на задачата

Време за изпълнение на задача от участник се измерва от първото му взаимодействие с продукта, свързано с изпълнението на задачата, до момента в който той уведоми фасилитатора, че е изпълнил задачата или достигне целевия екран.

Image

Коефициент на грешка

Среден брой грешки - изчислява се като средна аритметична и представлява средният брой грешки, допуснати от всички участници по дадена задача.

Image
Logo Element

Удовлетвореност

Удовлетвореност - След изпълнение на поставените в теста задачи и приключване на работата с тествания продукт, участниците дават оценка на база преживяното по време на теста. Тя се измерва по скала от 1 до 7, където (1 е силно неудовлетворен, а 7 - силно удовлетворен.)

Image

Обща удовлетвореност

Общата удовлетвореност включва критериите за оценка навигация, дизайн и цветове, текстове, икони, функционалности, удовлетвореност, трудност на задачите и степен на препоръка, а скалата за оценка е отново от 1 до 7.

Image

Net Promoter score

Net Promoter Score се изчислява на базата на степента, в която участниците в теста биха препоръчали тествания продукт.

Image

Екип

Ключови хора в екипа

Image
Георги Линков UX препоръки
Image
Крис Поповски Мениджмънт
Image
Петя Първанова Методология и анализ
Image
Ивайло Баръмов Фасилитиране
Image
Наталия Рогова Фасилитиране
Image
Велислава Първанова Анализ и Фасилитиране

Избрани клиенти

Element

Партньори

Element

Maquett Ви помага

 • Да откриете какво реално работи и какво не за Вашите потребители и така те да ползват продукта ви с желание
 • Да научите какво е необходимо да се промени, за да отговорите на потребителските очаквания
 • Да подобрите конкретни KPI (ключови индикатори за представянето), чрез внедряването на приоритизирани препоръки
 • Да спестите време и пари
 • Да имате по-добре работещ продукт и доволни, лоялни клиенти
Logo

Let’s test IT

Contacts

Петя Първанова // petya.parvanova@maquett.com // +359 879697758

www.maquett.com